[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/nigde-25ak.jpg","title":"Ni\u011fde \u0130l Dan\u0131\u015fma Meclisi topland\u0131","entry_date":"\u015eubat 25, 2013 - 4:12:52","haber_content":"

AK Parti Ni\u011fde \u0130l Dan\u0131\u015fma Meclisi toplant\u0131s\u0131n\u0131n ikincisi 24 \u015eubat 2013 Pazar günü parti binas\u0131nda gerçekle\u015ftirildi.

Toplant\u0131ya ; AK Parti Ni\u011fde \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Özmen, AK Parti Ni\u011fde Milletvekilleri Alpaslan Kavakl\u0131o\u011flu ve Ömer Selvi, Aksaray Koordinatör Milletvekili \u0130lknur \u0130nceöz, Ni\u011fde Belediye Ba\u015fkan\u0131 Faruk akdo\u011fan, Ni\u011fde \u0130l Genel Meclis Ba\u015fkan\u0131 Erdal Koçyi\u011fit, AK Parti Ni\u011fde Merkez \u0130lçe Ba\u015fkan\u0131 Latif Güngör, AK Parti Gençlik Kollar\u0131 \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Hüseyin Emre Kesek, AK Parti Kad\u0131n Kollar\u0131 \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Reyhan Say\u0131n, \u0130lçe Ba\u015fkanlar\u0131 ve AK Parti üyeleri kat\u0131ld\u0131.

Toplant\u0131n\u0131n aç\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmas\u0131n\u0131 ve 1 ayl\u0131k süre içerisindeki Ak Parti \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n faaliyetlerinin sunumunu \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Özmen yapt\u0131.
Özmen konu\u015fmas\u0131nda il dan\u0131\u015fma toplant\u0131s\u0131n\u0131n her ay parti tüzü\u011fü gere\u011fi yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatarak ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmas\u0131na \u015föyle devam etti; ‘’ Ni\u011fde Merkezinde Vekillerimiz, \u0130l Belediye Ba\u015fkan\u0131m\u0131z, Merkez \u0130lçe Ba\u015fkan\u0131m\u0131z ve Gençlik Kollar\u0131 Ba\u015fkan\u0131m\u0131z ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulunduk. Esnaflar\u0131m\u0131z\u0131n sorunlar\u0131n\u0131 yerinde tespit edip bu sorunlar için neler yap\u0131laca\u011f\u0131 konusunda çal\u0131\u015fmalar yapt\u0131k. Ayr\u0131ca vekillerimizle birlikte kurum ziyaretlerinde bulunduk. Kurumlar\u0131n taleplerini yerinde gözlemledik ve çözüm için gayret etmekteyiz.

Ni\u011fde merkezde taziye ziyaretlerinde bulunduk. Bor \u0130lçemizde vekilimiz Ömer SELV\u0130, Bor \u0130lçe Ba\u015fkan\u0131m\u0131z, Bor Belediye Ba\u015fkan\u0131m\u0131z, Gençlik Kollar\u0131 \u0130l Ba\u015fkan\u0131m\u0131zla birlikte k\u0131raathaneleri ziyaret ettik ve vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 dinledik. Ayr\u0131ca Bor ilçemizde taziyelere kat\u0131ld\u0131k.
Ni\u011fde Ticaret ve Sanayi Odas\u0131, OSB, Ticaret Borsas\u0131 Ba\u015fkanlar\u0131 ve yönetim kurulu üyeleri ile ilimizin sorunlar\u0131n\u0131 yeni aç\u0131lan Gümrük ve KOSGEB müdürlüklerinin daha i\u015flevsel çal\u0131\u015fabilmesi için Milletvekillerimizle, \u0130l Belediye Ba\u015fkan\u0131m\u0131zla birlikte müzakerelerde bulunduk.

Ni\u011fde merkezde vekillerimiz, \u0130l belediye ba\u015fkan\u0131m\u0131z, merkez ilçe ba\u015fkan\u0131m\u0131z ve gençlik kollar\u0131 ba\u015fkanlar\u0131m\u0131zla birlikte aç\u0131l\u0131\u015flarda bulunduk.
Diyanet-Sen’ in yeni yönetim kurulu üyeleri ve vekillerimizle birlikte fikir al\u0131\u015fveri\u015finde bulunduk.

\u0130l Genel Meclisinin Grup toplant\u0131s\u0131na kat\u0131larak meclis gündemindeki konular\u0131 de\u011ferlendirdik. Ayl\u0131k yap\u0131lan Belediye Ba\u015fkanlar\u0131 toplant\u0131m\u0131z\u0131 yapt\u0131k. Bu toplant\u0131da MEDA\u015e A.\u015e. ile ilgili sorunlar\u0131 enine boyuna konu\u015farak tespit ettik. Bu sorunlarla ilgili çözüm yollar\u0131 bulabilmek için enerji komisyonu olu\u015fturduk. \u0130htiyaç duyulan konular hakk\u0131nda komisyonlar olu\u015fturmaya devam edece\u011fiz.

Enerji komisyonun çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 rapor haline getirip Enerji Bakan yard\u0131mc\u0131m\u0131za ilettim.

Ayn\u0131 Raporu Ba\u015fbakan\u0131m\u0131zla yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z bölge toplant\u0131s\u0131nda bizzat kendilerine de sundum.

Genel Merkezimiz taraf\u0131ndan devam etmekte olan birim ba\u015fkanlar\u0131 e\u011fitimlerinde geçen ay \u0130l dan\u0131\u015fma meclisimizden bu yana AR-GE, Ekonomi \u0130\u015fleri, Seçim \u0130\u015fleri, Sosyal \u0130\u015fler, Ya\u015f\u0131lar ve Engelliler Koordinasyon Merkezi birim ba\u015fkanl\u0131klar\u0131 e\u011fitimlerini tamamlam\u0131\u015flard\u0131r.

82.Geni\u015fletilmi\u015f \u0130l Ba\u015fkanlar\u0131 Toplant\u0131s\u0131na kat\u0131ld\u0131k. Bu toplant\u0131larda te\u015fkilat çal\u0131\u015fmalar\u0131, yerel yönetimlerin çal\u0131\u015fmalar\u0131 ve ülke gündemi de\u011ferlendirildi.

Genel Merkezden ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z talimatlar\u0131 Birim Ba\u015fkanlar\u0131m\u0131za, ilçe ba\u015fkanlar\u0131m\u0131za, kad\u0131n ve gençlik kollar\u0131 ba\u015fkanlar\u0131m\u0131zla birilikte te\u015fkilat faaliyetlerini icra etmekteyiz.

Ula\u015ft\u0131rma, Habercilik ve Denizcilik Bakan\u0131m\u0131z Say\u0131n Binali YILDIRIM’\u0131n aç\u0131l\u0131\u015f için geldi\u011fi Ni\u011fde program\u0131na yo\u011fun bir kat\u0131l\u0131m sa\u011flad\u0131k. Te\u015fkilat\u0131m\u0131za yapt\u0131\u011f\u0131 ziyaret program\u0131 esnas\u0131nda ilimiz bakanl\u0131\u011f\u0131 ile ilgili konular\u0131 dosya halinde sunduk.

De\u011ferli dava arkada\u015flar\u0131m Say\u0131n Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z\u0131n Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda gerçekle\u015fen milletvekillerimiz, \u0130l Belediye Ba\u015fkan\u0131m\u0131z, \u0130l Kad\u0131n ve Gençlik Kollar\u0131 Ba\u015fkanlar\u0131m\u0131zla kat\u0131ld\u0131m. \u0130limizin sorunlar\u0131 hakk\u0131nda bili verdik. Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z\u0131n tavsiye ve önerilerini ald\u0131k. Çal\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 bu do\u011frultuda yapaca\u011f\u0131z.

De\u011ferli karde\u015flerim, Yerel Yönetimler seçimlerine yakla\u015f\u0131k 1 y\u0131l kald\u0131. \u0130l, \u0130lçe, Kad\u0131n ve Gençlik Kollar\u0131 Te\u015fkilatlar\u0131m\u0131zla birlikte Belediye Ba\u015fkanlar\u0131m\u0131z, \u0130l Genel ve Belediye Meclisi Üyelerimizle güçlü bir \u015fekilde \u015fimdiden çal\u0131\u015fmaya ba\u015flayarak daha iyi sonuçlar alaca\u011f\u0131m\u0131zdan \u015füphem yoktur.

Kat\u0131l\u0131mlar\u0131n\u0131zdan dolay\u0131 tekrar Te\u015fekkürlerimi sunarak, hepinizi ALLAH’ a emanet ediyorum.

ALLAH yar ve yard\u0131mc\u0131m\u0131z olsun’’ dedi.

Daha sonra söz alan Ni\u011fde Belediye Ba\u015fkan\u0131 Faruk Akdo\u011fan konu\u015fmas\u0131nda \u015funlar\u0131 dile getirdi;

‘’4 y\u0131ll\u0131k Ni\u011fde Belediyesi görevimizde, kimseye rant vermedik bundan sonrada vermeyece\u011fiz. Belediye hakk\u0131nda kim bir iddiada bulunuyorsa direk bize gelebilir ve biz bunun hesab\u0131n\u0131 veririz. Aln\u0131m\u0131z ak, hesab\u0131n\u0131 veremeyece\u011fimiz hiçbir icraat\u0131m\u0131z yoktur. 4 y\u0131ll\u0131k Ak Parti Belediyecili\u011finde bütçemizi 2008’e göre 2 kat art\u0131rd\u0131. 60 miltonluk borcunu, 50 milyona dü\u015fürerek ilave borç yapmad\u0131k borcu azalt\u0131p, milyonarca yat\u0131r\u0131mda yapt\u0131k. Yol olarak tüm ana arterlerimizi yeniledik. 125.000 ton asfalt kaplama yapt\u0131k. 4 y\u0131lda 3 milyonluk arsa kamula\u015ft\u0131rmas\u0131 yapt\u0131k. 120 bin hektar üzerinde Kentsel Dönü\u015füm Projesi gerçekle\u015ftirdik . Efendibey Mahallesi Kentsel Dönü\u015füm Projesi kapsam\u0131nda oradaki hak sahiplerininin<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Ni\u011fde \u0130l Dan\u0131\u015fma Meclisinin \u015fubat ay\u0131 toplant\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131.","prev_link":"http://www.akpartinigde.org.tr\/tr\/haber\/ak-gencler-ustalarinin-dogum-gununu-kutladi\/1193","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ak-parti-turkiyenin-gelecegini-aydinlatan-isik\/1403\/51","haber_url":"http://www.akpartinigde.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-turkiyenin-gelecegini-aydinlatan-isik\/1403"}]