[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/erdoganozegen_nigde.jpg","title":"AK Parti Ni\u011fde Milletvekili Erdo\u011fan \u00d6zegen Akdeniz Parlementer Asemblesi komisyon ba\u015fkan\u0131 oldu","entry_date":"Aral\u0131k 20, 2017 - 2:34:00","haber_content":"

\u0130\u00e7erisinde 26 \u00fclkenin bulundu\u011fu Akdeniz Parlementer Asemblesi (AKDEN\u0130Z-PA) komisyonuna Ni\u011fdeli bir isim getirildi. AK Parti Ni\u011fde Milletvekili Erdo\u011fan \u00d6zegen, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn d\u00fczenlenen komisyon toplant\u0131s\u0131nda T\u00fcrkiye B\u00fcy\u00fck Millet Meclisi AKDEN\u0130Z-PA\u2019n\u0131n komisyon ba\u015fkan\u0131 oldu. AKDEN\u0130Z-PA Komisyonu \u00fcyeleri aras\u0131nda yap\u0131lan oylama ve al\u0131nan ortak karar ile 26 \u00dclkenin bulundu\u011fu bu komisyon art\u0131k Ni\u011fde Milletvekili Erdo\u011fan \u00d6zegen\u2019e emanet. Konu hakk\u0131nda sosyal medya \u00fczerinden a\u00e7\u0131klama yapan \u00d6zegen \u201cKomisyon \u00fcyelerimize te\u015fekk\u00fcr ediyor, Rabbimin hay\u0131rl\u0131 hizmetler nasip etmesini diliyorum. \u015eahs\u0131ma verilen bu g\u00f6revi lay\u0131ki ile getirmeye \u00e7aba sarf edece\u011fim\u201d dedi.<\/p>

2005 y\u0131l\u0131nda Akdeniz B\u00f6lgesi\u2019ndeki devletlerin 15 y\u0131ll\u0131k bir i\u015f birli\u011fi \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 sonucunda kurulan Akdeniz-PA komisyonunda, Akdeniz\u2019e k\u0131y\u0131s\u0131 olan \u00fclkelerin milletvekilleri g\u00f6rev al\u0131yor. T\u00fcrkiye\u2019den 5 Milletvekilinin g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131 komisyonun Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ise bundan sobra bir sonraki d\u00f6neme kadar AK Parti Ni\u011fde Milletvekili Erdo\u011fan \u00d6zegen s\u00fcrd\u00fcrecek. Komisyon \u00fcyelerinin amac\u0131, b\u00f6lgenin y\u00fczle\u015fti\u011fi sorunlara kar\u015f\u0131 \u00fcye \u00fclkeler aras\u0131nda ortak \u00e7\u00f6z\u00fcmlerin bulunmas\u0131 bu \u015fekilde, siyasi, ekonomik ve sosyal i\u015fbirli\u011fini olu\u015fturmak i\u00e7in uluslar aras\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar yapmas\u0131n\u0131 kaps\u0131yor. <\/p>

<\/p>

\u201cSiyasi ve G\u00fcvenlikle \u0130lgili \u0130\u015fbirli\u011fi Komitesi, Ekonomik, Sosyal ve \u00c7evre \u0130\u015fbirli\u011fi Komitesi ve Medeniyetler Aras\u0131 Diyalog ve \u0130nsan Haklar\u0131 Komitesi, Kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 Sayg\u0131 ve Tolerans ba\u015fl\u0131klar\u0131 ad\u0131 alt\u0131nda komitemiz toplam \u00fc\u00e7 komisyondan olu\u015fmaktad\u0131r. B\u00f6lgesel \u0130stikrar, Akdeniz B\u00f6lgesi ortaklar\u0131 aras\u0131nda ili\u015fkiler bar\u0131\u015fa y\u00f6nelik sorunlar, g\u00fcvenlik ve istikrar, g\u00fcven art\u0131r\u0131c\u0131 \u00f6nlemler, silahlar\u0131n kontrol\u00fc ve silahs\u0131zlanma, uluslararas\u0131 insani hukuka sayg\u0131, ter\u00f6rizme kar\u015f\u0131 m\u00fccadeleyi kapsamaktad\u0131r. K\u00fcreselle\u015fme, ekonomi, ticaret, finans, bor\u00e7 meseleleri, sanayi, tar\u0131m, bal\u0131k\u00e7\u0131l\u0131k, istihdam ve g\u00f6\u00e7, n\u00fcfus, yoksulluk ve ihra\u00e7 etme, insan yerle\u015fimleri, su ve enerji kaynaklar\u0131, \u00e7\u00f6lle\u015fme ve \u00e7evrenin korunmas\u0131, turizm, ula\u015f\u0131m, bilim, teknoloji ve teknolojik yenilikleri hedeflemektedir. Demokrasi, insan haklar\u0131, cinsiyet konular\u0131, \u00e7ocuklar, az\u0131nl\u0131k haklar\u0131, e\u011fitim, k\u00fclt\u00fcr ve miras, spor, medya ve bilgi ve dinler aras\u0131 diyalog alanlar\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fma yap\u0131yor.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Ni\u011fde Milletvekili Erdo\u011fan \u00d6zegen Akdeniz Parlementer Asemblesi komisyon ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na se\u00e7ildi.","prev_link":"http://www.akpartinigde.org.tr\/tr\/haber\/mahmut-pesin-ak-parti-il-baskanlari-toplantisina-katildi\/35231","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/nigde-ak-partili-yoneticilerinin-esleri-sahada-aktif-calisiyorlar\/35178\/51","haber_url":"http://www.akpartinigde.org.tr\/tr\/haber\/nigde-ak-partili-yoneticilerinin-esleri-sahada-aktif-calisiyorlar\/35178"}]