[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/AkParti-Borilce-5.jpg","title":"Ak Parti Ni\u011fde Bor \u0130l\u00e7e Kongresi Yap\u0131ld\u0131","entry_date":"Kas\u0131m 13, 2017 - 12:37:00","haber_content":"

Kongreye, Ak Parti Ni\u011fde \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mahmut Pe\u015fin, Milletvekili Alpaslan Kavakl\u0131o\u011flu, Belediye Ba\u015fkanlar\u0131, \u0130l\u00e7e Ba\u015fkanlar\u0131, Eski Milletvekili ve \u0130l Ba\u015fkanlar\u0131, Kad\u0131n ve Gen\u00e7lik Kollar\u0131 Ba\u015fkanlar\u0131 ile \u00e7ok say\u0131da partili kat\u0131ld\u0131.<\/p>

Salonun h\u0131nca h\u0131n\u00e7 doldu\u011fu K\u00fclt\u00fcr Merkezindeki kongreye b\u00fcy\u00fck ilgi vard\u0131. G\u00f6rev de\u011fi\u015fikli\u011fi dolay\u0131s\u0131yla zaman zaman duygusal anlar ya\u015fand\u0131.<\/p>

6.Ola\u011fan Kongrenin Divan Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131, Ak Parti Ni\u011fde \u0130l Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Nuri Aydu\u011fan yapt\u0131<\/p>

Milletvekili Erdo\u011fan \u00d6zegen, yak\u0131n bir ailesini kaybetmesinden dolay\u0131 kongreye kat\u0131lamad\u0131. Sayg\u0131 duru\u015fu ve \u0130stiklal Mar\u015f\u0131n\u0131n okunmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan konu\u015fmaya ge\u00e7ildi.<\/p>

9 YIL BU G\u00d6REV\u0130 <\/b>BA\u015eARIYLA YAPTIM<\/b><\/p>

\u0130lk olarak k\u00fcrs\u00fcye g\u00f6revi devreden Yavuz Ergun \u00e7\u0131kt\u0131. Konu\u015fmas\u0131nda; \u2018\u20199 y\u0131l il\u00e7e ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revi yapt\u0131m. Bu s\u00fcrece bir\u00e7ok se\u00e7im s\u00fcreci ge\u00e7irdik ve hepsinde ba\u015far\u0131 grafi\u011fimizi y\u00fckselttik. Bu s\u00fcre i\u00e7erisinde benimle birlikte hizmet eden te\u015fkilat\u0131ma \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131 sunuyorum. Yeni se\u00e7ilen Ba\u015fkan\u0131m\u0131za hay\u0131rl\u0131 olsun dileklerimi iletiyor, yine partimizin ba\u015far\u0131 i\u00e7in yanlar\u0131nda olaca\u011f\u0131m\u0131 belirtiyor, kongremizin hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 temenni ediyorum\u2019\u2019 dedi.<\/p>

B\u0130RL\u0130K VE BERABERL\u0130K <\/b>\u0130\u00c7\u0130NDE H\u0130ZMET EDECE\u011e\u0130Z<\/b><\/p>

Bor \u0130l\u00e7e Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na getirilen Mustafa Altunba\u015f, birlik ve beraberlik konusuna de\u011findi ve; \u2018\u2019Kongremizin milletimiz ve te\u015fkilat\u0131m\u0131z i\u00e7in hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 diliyorum. Kadrolar\u0131m\u0131zla il\u00e7emizin geli\u015fmesi i\u00e7in b\u00fcy\u00fck \u00e7abalar harcayaca\u011f\u0131z. Yeni anlay\u0131\u015f ve kadro ile, hi\u00e7 kimseye kar\u015f\u0131 \u00f6nyarg\u0131s\u0131 olmadan birlik ve beraberlik i\u00e7inde hizmet edece\u011fiz<\/a>. \u0130nsan\u0131 ya\u015fat ki devlet ya\u015fas\u0131n anlay\u0131\u015f\u0131 ile hareket edecek, sorunlar\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc konusunda azimli bir tav\u0131r sergileyece\u011fiz. Vatan millet sevdas\u0131nda olan bir anlay\u0131\u015f\u0131n neferiyiz. Bu anlay\u0131\u015fla hareket edece\u011fimizden kimsenin \u015f\u00fcphesi olmas\u0131n\u2019\u2019 dedi.<\/p>

H\u0130ZMETLER\u0130M\u0130Z\u0130N SEKTEYE <\/b>U\u011eRAMASINI \u0130STEYENLER OLDU!<\/b><\/p>

Bor Belediye Ba\u015fkan\u0131 S\u0131tk\u0131 Erat konu\u015furken zaman zaman duygulu anlar ya\u015fad\u0131. Yavuz Ergun ile baz\u0131 hat\u0131ralar\u0131n\u0131 dile getiren Erat \u015fu ifadelerde bulundu; \u2018\u2019\u0130limizin en b\u00fcy\u00fck sorunlar\u0131ndan biri olan Akkaya Baraj\u0131 sorununun \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc i\u00e7in \u00fczerimize d\u00fc\u015feni yapmak zorunday\u0131z ve \u00e7\u00f6zece\u011fiz. \u0130l\u00e7emize \u015fimdiye kadar anlat\u0131lmayacak hizmetlerde bulunduk. \u00d6rne\u011fin, Bor Kayaba\u015f\u0131 Park\u0131n yap\u0131m\u0131na ba\u015flarken \u00e7ok b\u00fcy\u00fck ele\u015ftiri ald\u0131k. Ama hamdolsun \u015fimdi herkesin yaraland\u0131\u011f\u0131 bir mekan haline getirdik ve bu ele\u015ftiriyi yapanlar\u0131 utand\u0131rd\u0131k. Do\u011falgaz \u00e7ok zor bir i\u015ftir, ama bizler do\u011falgaz alt \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yaparak il\u00e7emize do\u011falgaz\u0131 kazand\u0131rd\u0131k. Asfalt \u00fcretim tesisimizde kendi asfalt\u0131m\u0131z\u0131 \u00fcreterek, il\u00e7emizin b\u00fcy\u00fck kesimini alt yap\u0131dan sonra asfaltlad\u0131k. Bah\u00e7eli kahveyi yeniden d\u00fczenledik, daha ho\u015f sohbet haline getirdik. \u0130\u00e7inde bulundu\u011fumuz bu mekan bir virane halindeydi, ama \u015fimdi geni\u015f kat\u0131l\u0131ml\u0131 programlar organize etti\u011fimiz bir salon haline getirdik. Say\u0131s\u0131z hizmetlerimiz oldu. Bug\u00fcn burada bir \u015feyin alt\u0131n\u0131 \u00e7izmek istiyorum. 15 Temmuz hain darbe giri\u015fim haberini al\u0131r almaz, il\u00e7e Ba\u015fkan\u0131m\u0131z yavuz Ergun\u2019u arayarak hemen meydana indik, Ni\u011fde\u2019de meydana vard\u0131\u011f\u0131m\u0131zda 21.ki\u015fi bendim. Ailecek ordayd\u0131k. Birileri fet\u00f6c\u00fc diye \u015fikayete gidiyor. Allah\u2019tan revam\u0131 bu! Yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmada bunlar\u0131n hepsinin as\u0131ls\u0131z oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u2019\u2019 dedi.<\/p>

\u0130l Meclis Ba\u015fkan\u0131 B\u00fclent K\u00fc\u00e7\u00fcktuna, il Meclisi olarak yapt\u0131klar\u0131 hizmetleri ve rakamlar\u0131 aktard\u0131.<\/p>

MAZLUMLARIN YANINDA YER <\/b>ALAN G\u00dc\u00c7L\u00dc B\u0130R DEVLET\u0130Z<\/b><\/p>

Daha sonra Ni\u011fde Belediye Ba\u015fkan\u0131 Rifat \u00d6zkan k\u00fcrs\u00fcye \u00e7\u0131kt\u0131. \u00d6zkan konu\u015fmas\u0131n\u2019\u2019 Erdemliler hareketine yak\u0131\u015f\u0131r bir erdemlilikle daha \u00f6nce g\u00f6rev alan Yavuz karde\u015fim, yeni Ba\u015fkana bayra\u011f\u0131 teslim etti. Ak Parti yeniden g\u00fc\u00e7lenme hareketidir. Mazlumlar\u0131n <\/a> yan\u0131nda yer alan g\u00fc\u00e7l\u00fc bir devlettir<\/a>. Bizler te\u015fkilat olarak bu bilin\u00e7le g\u00f6rev yapaca\u011f\u0131z ve yap\u0131yoruz. Bu yeni d\u00fcnya d\u00fczeninde benimde fikrim olacak, bensiz bu d\u00fcnyay\u0131 y\u00f6netemezsiniz diyen bir anlay\u0131\u015fla Liderimiz siyaset yap\u0131yor. Yeni g\u00f6rev alacak karde\u015flerimize hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 diliyor, daha \u00f6nce g\u00f6rev yapan karde\u015flerimize te\u015fekk\u00fcrlerimi sunuyorum\u2019\u2019 dedi.<\/p>

\u00d6N\u00dcM\u00dcZDE ZOR B\u0130R S\u00dcRE\u00c7 <\/b>VAR<\/b><\/p>

Ak Parti eski milletvekili Muharrem Selamo\u011flu k\u0131sa bir konu\u015fma yapt\u0131 ve\u2019\u2019 te\u015fkilatlar\u0131m\u0131z\u0131n her zaman yan\u0131nda yer ald\u0131k ve bundan sonraki s\u00fcre\u00e7te de bu b\u00f6yle olacak. G\u00f6revi devreden arkada\u015flar\u0131ma bu g\u00fcne kadar yapt\u0131klar\u0131 hizmetlerden dolay\u0131 te\u015fekk\u00fcr ediyorum. \u00d6n\u00fcm\u00fczde zor bir s\u00fcre\u00e7 <\/a> var<\/a>. Gerek i\u00e7erde gerek d\u0131\u015farda bir tak\u0131m g\u00fc\u00e7 odaklar\u0131na kar\u015f\u0131 m\u00fccadele veriyor.2019 se\u00e7imleri \u00e7ok \u00f6nemli se\u00e7im. T\u00fcrkiye\u2019nin gelece\u011fi i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli, yeni te\u015fkilata bu anlamda \u00f6nemli g\u00f6rev d\u00fc\u015f\u00fcyor, g\u00f6rev alacak karde\u015flerimize ba\u015far\u0131lar diliyorum\u2019\u2019 dedi.<\/p>

BUG\u00dcNLERE GELMEK H\u0130\u00c7 <\/b>KOLAY OLMADI<\/b><\/p>

Ak Parti Genel Sekreter Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve Ni\u011fde Milletvekili Alpaslan Kavakl\u0131o\u011flu, yeni se\u00e7ilen y\u00f6netime ba\u015far\u0131 dileklerini iletirken, daha \u00f6nce g\u00f6rev yapanlara te\u015fekk\u00fcrlerini ilettikten sonra \u015funlar\u0131 ifade etti; \u2018\u2019te\u015fkilatlarda g\u00f6rev alan arkada\u015flar\u0131m\u0131z, ailelerinden fedakarl\u0131k yaparak bu g\u00f6revleri y\u00fcr\u00fct\u00fcyor. Parayla
filan yap\u0131lacak bir \u015fey de\u011fil bu. 14 A\u011fustos\u2019ta kurulan partimiz 16.y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fc kutlad\u0131. Liderimiz Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda erdemliler hareketi olarak yola \u00e7\u0131kt\u0131k. Gidi\u015fat\u0131 de\u011fi\u015ftirmek gerekti\u011fi inanc\u0131 ile yola \u00e7\u0131kt\u0131. Muas\u0131r Medeniyetler seviyesine \u00e7\u0131karmay\u0131 hedefledi. Elhamd\u00fclillah \u00e7ok i\u015f
yapt\u0131k. Ak Parti H\u00fck\u00fcmeti kurdu ama iktidar mevzusu ilk g\u00fcnler ba\u015fkayd\u0131. Belirli odaklar vard\u0131. Bu odaklar\u0131 a\u015fmak ve tasfiye etmek gerekiyordu.
Bug\u00fcnlere <\/a> gelmek hi\u00e7 kolay olmad\u0131<\/a>. Bu hareketi durdurmak i\u00e7in ellerinden gelen her \u015feyi yapt\u0131lar. Ama durduramad\u0131lar. En sonunda 15 Temmuz hain darbe giri\u015fiminde bulundular. D\u00fcnya siyasi tarihinde e\u015fine \u00e7ok az rastlanan bir durumdur. B\u00f6yle hainlik hi\u00e7 g\u00f6r\u00fclmedi. 15 Temmuz\u2019da 2 \u00f6nemli husus var. Birincisi, Liderimizin televizyona \u00e7\u0131karak \u2018ben milletimin \u00fczerinde hi\u00e7bir g\u00fc\u00e7 tan\u0131m\u0131yorum, milletimizi meydana davet ediyorum\u2019 dedi. 2.\u2019si de \u00d6mer
Halisdemir hadisesi. 15 Temmuz\u2019un T\u00fcrkiye lehine d\u00f6nmesine b\u00fcy\u00fck faydas\u0131 oldu. \u015eehitlerimize Allah\u2019tan rahmet diliyorum. Bu i\u015fler neden ba\u015f\u0131m\u0131za geliyor! T\u00fcrkiye\u2019deki vesayet odaklar\u0131n\u0131 bitirmemiz gerekiyordu. T\u00fcrkiye\u2019de b\u00fcy\u00fck bir proje yapmak isteseniz mutlaka gidip birilerinden gidip finans alacakt\u0131n\u0131z.
Yolar \u00e7\u0131karken, T\u00fcrkiye\u2019nin d\u0131\u015f bor\u00e7lar\u0131n\u0131 s\u0131f\u0131rlamakt\u0131. Bunu ba\u015fard\u0131k ve bu odaklardan \u00fclkemizin ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 kurtard\u0131k. \u0130kincisi \u00fclkemizin savunma sistemini kendimizin \u00fcretmesi idi. Bunu ba\u015fard\u0131k ve devam ediyoruz. T\u00fcrkiye 15 y\u0131lda tam 3 kat zenginle\u015fti. Ak Parti\u2019nin \u00fclkemizi nereden nereye getirdi\u011finin \u00e7ok bariz g\u00f6stergesidir. Ben yeniden kongremizin hay\u0131rlara vesile olmas\u0131n\u0131 diliyorum\u2019\u2019 dedi.<\/p>

B\u0130Z\u0130 DURDURMAK \u0130\u00c7\u0130N \u015eER <\/b>ODAKLARIN NASIL \u00c7ALI\u015eTI\u011eINI ASLA UNUTMAYIN<\/b><\/p>

Ak Parti Ni\u011fde \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mahmut Pe\u015fin, \u2018\u2019AK Parti\u2019de kongre demek daha da g\u00fc\u00e7lenmek demektir. Bu \u00fclkeye, bu millete hizmet demektir. Birlik, beraberli\u011fimizin artarak devam etmesi demektir. Sizler bu erdem zincirinin birer halkas\u0131s\u0131n\u0131z.
Bu birli\u011fi olu\u015fturan AK Partililer, de\u011ferli yol arkada\u015flar\u0131m; sa\u011f olun, var olun\u2019\u2019 dedi. Pe\u015fin konu\u015fmas\u0131n\u0131n devam\u0131nda \u015fu ifadelerde bulundu; \u2018\u2019\u00d6n\u00fcm\u00fczde \u00e7ok \u00f6nemli ve kritik bir se\u00e7im var. Bu se\u00e7im ger\u00e7ekten \u00e7ok \u00e7ok \u00f6nemli. Sonuca ula\u015fmak i\u00e7in eskisinden \u00e7ok daha fazla \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z. En az 50+1 hedefine ula\u015fmak i\u00e7in kap\u0131 kap\u0131 dola\u015faca\u011f\u0131z. Bo\u015fa ge\u00e7irecek tek bir saniyemiz dahi yok. K\u0131r\u0131lan g\u00f6n\u00fclleri onarmak i\u00e7in onlara dost elimizi uzataca\u011f\u0131z. Yani onlara dokunaca\u011f\u0131z, ayn\u0131 bayrak alt\u0131nda, ayn\u0131 topraklarda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 unutmadan, kimseyi \u00f6tekile\u015ftirmek gibi bir l\u00fckse sahip olmad\u0131\u011f\u0131m\u0131
unutmamam\u0131z gerekiyor.
Bizi <\/a> durdurmak i\u00e7in \u015fer odaklar\u0131n nas\u0131l \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 asla unutmay\u0131n<\/a>. T\u00fcrkiye\u2019nin diz \u00e7\u00f6kmesini bekleyenlere kar\u015f\u0131 liderimiz Recep Tayyip Erdo\u011fan gece g\u00fcnd\u00fcz demeden \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. 2001 y\u0131l\u0131nda ba\u015flayan Ak Partimizin kutlu y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc me\u015fakkatli zorluklarla dolu oldu. D\u00fcnyada emsali g\u00f6r\u00fclmemi\u015f bir azim, kararl\u0131l\u0131k, dirayet hik\u00e2yesini AK Parti\u2019de g\u00f6rd\u00fc. Bunu 17-25 Aral\u0131kta g\u00f6rd\u00fck, e muht\u0131rada g\u00f6rd\u00fck, gezi olaylar\u0131nda g\u00f6rd\u00fck ve 15 Temmuz hain darbe giri\u015fiminde yine g\u00f6rd\u00fck. \u00dclkemizi karanl\u0131k g\u00fcnlere geri g\u00f6t\u00fcrmek isteyenlerin kirli oyunlar\u0131na milletimiz ge\u00e7it vermedi. Ger\u00e7ekten b\u00fcy\u00fck bir destan yazd\u0131 aziz milletimiz. Bu g\u00fcnleri unutmamal\u0131y\u0131z. \u00dclkemizin \u015fimdi, her zamankinden \u00e7ok daha birlik ve beraberli\u011fe ihtiyac\u0131 var. Kurulan yeni partiler, \u00e7izilmek istenen yeni yol haritalar\u0131na art\u0131k bu millet kanmaz. Ge\u00e7ti o eski g\u00fcnler. Bize d\u00fc\u015fen ayn\u0131 bayra\u011f\u0131n alt\u0131nda oldu\u011fumuzu unutmadan, liderimize sahip \u00e7\u0131kmak ve \u00fclke i\u00e7in yapaca\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalarda y\u00fck\u00fcn\u00fc hafifletmek olmal\u0131. Oy kullanacak delege karde\u015flerimize, desteklerinden dolay\u0131 te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Yeni y\u00f6netimde yer alacak karde\u015flerimize hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 temenni ediyorum. Bundan \u00f6nce g\u00f6rev alan ve hizmet eden te\u015fkilat\u0131m\u0131z\u0131n t\u00fcm mensuplar\u0131na \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131 sunuyorum. 6.Ola\u011fan Kongremizin ilimiz ad\u0131na hay\u0131rlar getirmesi temennisi ile hepinizi Allah\u2019a emanet ediyorum\u2019\u2019 dedi.<\/p>

<\/p>

Konu\u015fmalardan sonra tek liste divana sunuldu. Mustafa Altunba\u015f Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki yeni liste delegelerin oyunu alarak 6.Ola\u011fan Kongre sona erdi.<\/p>","haber_excerpt":"Ak Parti Bor 6.Ola\u011fan Kongresi Cumartesi g\u00fcn\u00fc Halil Nuri Yurdakul K\u00fclt\u00fcr Merkezinde yap\u0131ld\u0131.","prev_link":"http://www.akpartinigde.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-nigde-il-baskanligi-yerel-yonetimler-kamp-programi-yapti\/34553","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ilyas-seker-ak-parti-ilce-ve-belde-belediye-baskanlari-ile-gorusmelerini-su\/34453\/51","haber_url":"http://www.akpartinigde.org.tr\/tr\/haber\/ilyas-seker-ak-parti-ilce-ve-belde-belediye-baskanlari-ile-gorusmelerini-su\/34453"}]